T2. Th7 15th, 2024

ɴɡᴜʏᴇ̂п пʜᴀ̂ɴ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴍᴏ̛́ι զᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪι ᴠιᴇ̣̂ᴄ‌ ᴆᴀ̂̀ᴜ τιᴇ̂п ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ‌ ᴆᴀ̆́ᴩ ᴄ‌һιᴇ̂́ᴜ ʟᴇ̂п τһᴀ̂п τһᴇ̂̉, ɑɪ пᴀ̂́ʏ ƌᴇ̂̀ᴜ ѕᴏ̛̣ һᴀ̃ɪ
ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ?

ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴄᴀ̂ᴜ: “ʟᴜ́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ, ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ” ? ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴇ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɢɪ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ?

ʟɪ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ
ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ: “ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̆ɴ”. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴀʏ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠɪ̀ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ. ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴍᴇ̂̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋɪ́ɴ, ɢᴀ̂ʏ ʙɪ́ ʙᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̀ xᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴛᴏ̉ᴀ ʀᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ́ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ́ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ.

ᴋʜɪ́ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴜ̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋᴇ́ᴍ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ.

ᴅᴀᴘ ᴄʜɪᴇᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜᴏɪ ᴄʜᴇᴛ ᴅᴇ ʙᴀᴏ ᴠᴇ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ ᴋʜᴏɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴀ ʜᴏᴀɪ
ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, 1 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴ ᴛʀᴜ̀ɴɢ sᴀ̂ᴜ ʙᴏ̣ ᴋᴇ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴜ̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ʙᴏ̛́ᴛ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʀᴇ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴋʜɪ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̣̆ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴇ̂̃ ᴘʜᴀ̂ɴ ʜᴜ̉ʏ, ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴄʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ.

ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ
ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴀ̂ᴜ xᴀ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ

ᴅᴀᴘ ᴄʜɪᴇᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜᴏɪ ᴄʜᴇᴛ ᴅᴇ ɴᴏɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ ʙɪᴇᴛ ʀᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ᴅᴀ ᴄʜᴇᴛ

ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʟɪ̀ᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ xᴀ́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴀ̂́ᴍ. ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̛ ʜᴏ̂̀ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ.

ᴄʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ sᴇ̃ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̣ ʏ́ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ sᴏ̛́ᴍ ʀᴏ̛̀ɪ ᴆɪ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ.
ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴇ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ xᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʀᴏ̛̀ɪ ᴆɪ. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴜɴɢ ᴍᴀ̣ᴏ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̃ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ʟᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ́ ʟᴏ̀ɴɢ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ.

ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴇ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂ɴ.

ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ

ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴɢᴀ̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̂ ʜᴏ̣̂. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ʜᴏ̂̀ɴ ʙᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴜ̉ʏ ʙᴀɴ: xᴏ́ᴛ xᴀ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴜ̀ɪ ʟᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀
– ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̣ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ (ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ). ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴏ̛̉, ʜᴏ̣ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ.

ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sᴀɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ. ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀɴ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛́ ᴆᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʜᴀ̆̉ɴ, ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛́ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ.

ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴀ̉ɪ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴜ̣ɴɢ?
ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴆᴇ̂̉ ɴᴀ̉ɪ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴜ̣ɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̀ɪ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴀ̂ᴍ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂ɴ ᴄᴏ̃ɪ ᴀ̂ᴍ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ́ɴɢ ʙɪɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴᴀ̉ɪ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ xɪᴇ̂ᴍ xᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ ᴛᴀ xᴜ̛ᴀ ᴋɪᴀ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀʏ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴏ́ɪ.ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴆɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴏ́ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ́ɴɢ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛʀᴇ̂̃.
ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ̃ ᴄᴏ̃ɪ ᴛʀᴀ̂̀ɴ,

ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ xɪᴇ̂ᴍ ʙᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏ̂̉ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ ʀᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ xɪᴇ̂ᴍ ʟᴇ̂ɴ ʙᴜ̣ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴅᴀ̆̀ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴆɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙɪ̣ ʟɪɴʜ ᴍɪᴇ̂ᴜ ɴʜᴀ̉ʏ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏ̉ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̀ɴɢ.

ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ?
ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄʜ: ᴛʜᴇᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ

ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ ᴄᴏ̛ ɴʜᴜ̛ ᴀ̆ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̃ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ.

ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ɴ ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ ʙɪ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴆᴏ̀ɴ ɢᴀ́ɴʜ, ʙɪ̣ ᴄʜᴏ́ ᴅᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆́ɴ. ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ, ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴏ̂́ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ xᴀ̣ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉.

ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴏ́ sᴇ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ. xᴇ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴜ̛́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ ɢɪ̀.

ᴛʜᴇᴏ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪɴʜ: ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀ̂ɴ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʜᴏ̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴏᴀɪ ᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴍ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴍ ʟᴀ̀ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʜᴏ̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴀɪ ᴆᴏ́. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̣ ɴʜᴜ̛ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̃ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.
ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̣ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʀɪ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪɴ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴀɴ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀ̃ʏ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̣ ɴʜᴜ̛ ʟᴜ́ᴄ ʜᴏ̣ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *